REGULAMIN SKLEPU

liskiurwiski.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.liskiurwiski.pl prowadzony jest przez Martę
Nowikowską w ramach działalności gospodarczej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, kod:
05-100, ul. Ignacego Paderewskiego 5B, NIP 5311534835, zwany „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: +48 693 109 650 (godziny pracy Sklepu podane są na stronie internetowej
Sklepu, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy
usług, z którego korzysta Klient),
- korzystając z adresu poczty elektronicznej – sklep@liskiurwiski.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
a. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
c. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca
status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej
działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e. PRZEDMIOT TRANSAKCJI – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego,
f. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy
Umowa Sprzedaży,
g. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
h. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.liskiurwiski.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
i. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się
w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty
poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest przez prawidłowo wypełniony
formularz Zamówienia. Sklep nie oferuje możliwości rejestracji konta. Sklepu umożliwia
bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako
kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
f) program do odczytu plików formatu PDF.
2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów
technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania
serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania
Zamówienia.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych
produktów w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech
świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie
realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych
wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich
danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed
złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę”) Klient potwierdza, iż
zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb Zamówienia.
3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed
potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „kupuję i płacę”) Klient zakończy korzystanie
z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy
składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy
o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego
przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów.
Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy
składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu
w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba,
że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności
tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w
Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres
dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka.
7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego
produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie
wybranych produktów.
8. Sprzedawca oferuje także szycie Produktów na miarę, a wtenczas Użytkownik podaje określone
wymiary i Produkt jest szyty na indywidualne zamówienie. Zasady płatności i dostawcy mają
odpowiednie odniesienie do takiej sytuacji.
9. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców
Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi
o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia
Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na
realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W
przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest
informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma
możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
a) częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie
Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
b) anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu
Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od
powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.

§5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie
obejmują kosztów dostawy.
2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej
c) za pośrednictwem wysyłki do paczkomatu obsługiwanego przez InPost.
Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego
Zamówienia. Przygotowanie Produktu do wysyłki nastąpi w do 3 dni roboczych, do których
należy doliczyć czas faktycznej dostawy kurierskiej (zwykle 2 dni robocze). Nie dotyczy to
Produktów szytych na zamówienie indywidualne, a wtenczas obowiązują ustalenia co do
terminu poczynione w toku zamawiania.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego
towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
Przelewy24 - obsługę płatności prowadzi PayPro SA z siedzibą 60-327 Poznań, ul.
Kanclerska 15 NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal -
obsługę płatności prowadzi PAYPAL POLSKA sp. z o.o z siedzibą 00-113 Warszawa,
Ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252406419,
c) Płatność przez BLIK,
d) Płatność za pomocą karty płatniczej (debetowej/kredytowej),
e) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy na numer
rachunku: ……………………………………………….,
f) płatność przy odbiorze tzw. „za pobraniem”.
5. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a
niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie
zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku
braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu
płatności.
6. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i
zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni
od daty zawarcia umowy.
7. W przypadku niektórych produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt
dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia
informowany.

§ 6 REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz zostały legalnie wprowadzone na
rynek polski.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego towaru, Klient może według swojego
wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z
uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i
uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach
konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w
stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
4. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach,
udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez
konieczności odsyłania towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do
sklepu Sklep poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia
reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w
Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na
sklep@liskiurwiski.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
reklamującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie
ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie
wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
6. Jeżeli Klientem jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może
zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a
także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób
zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nie można odstąpić od umowy,
jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki
z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta
o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi
składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty
elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o
uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji, przyjmuje się, że
Sklep uznał reklamację.
9. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za
pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek
odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie
reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych
przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta, o czym poinformuje go po
otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
10. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy
uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może
skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji,
przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację
lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji
wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów
konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).
Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić
od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu
złożenia oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy
zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli
Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą
elektroniczną na e-mail: sklep@liskiurwiski.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu.
Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail
potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej
odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje
skutków prawnych.
2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania,
chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub
Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z towarem mając na
uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające
poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub
obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy
nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:

-nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;

 -która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami.

4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz
z oświadczeniem o odstąpieniu na adres: ul. Paderewskiego 5b, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki lub zwrócić osobiście pod tym adresem. Konsument lub Przedsiębiorca o
uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu
(koszty odesłania).
5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach
konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na
rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed
dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np.
w oświadczeniu o odstąpieniu).
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce
prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument
rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest
dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w
formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę
na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów
postępowania cywilnego.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą
w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą
wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów
obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Sklep z zabawkami Liski Urwiski
Sklep z zabawkami Liski Urwiski
Sklep Liski Urwiski powstał z połączenia trzech miłości – do dzieci, zabawek
i książek. Znajdą u nas Państwo wyłącznie dokładnie wyselekcjonowane produkty, które będą powodem uśmiechu na twarzy dziecka i rodzica.
Polityka prywatności
Szybka nawigacja:
Obsługa klienta

693 109 650
sklep@liskiurwiski.pl

Odwiedź nasze social media
Copyrights 2022 LiskiUrwiski.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

PROJEKT i MARKETING:

RIKONA